ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี


>>>> ค้นจาก : เลขประจำตัวประชาชน


โปรดระบุให้ตรงกับหัวข้อที่ท่านเลือก
ใส่เสร็จแล้วให้กด Enter ด้วย แล้วรอสักครู่เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลการสมัครสอบ


** รหัสประเภท 30 = สอบคัดเลือกคะแนนโอเน็ต ** สอบวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๓ **

** รหัสประเภท 40 = ความสามารถพิเศษ ** สอบวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๓ **

** เมื่อพบข้อมูลเลขที่นั่งสอบของตนเองแล้ว ให้นักเรียนพิมพ์ข้อมูลนี้หรือบันทึกหน้าจอเก็บไว้ **

สิ่งสำคัญที่นักเรียนต้องนำมา ในวันสอบ :

๑. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่ายฉบับจริง ยังไม่หมดอายุ *

๒. เอกสารแสดงผลคะแนนโอเน็ตของนักเรียนผู้สมัครสอบ โดยต้องพิมพ์จาก เว็บไซต์ สทศ.เท่านั้น และต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า **

๓. ดินสอ ๒บี

๓. ยางลบดินสอ

๔. ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน

Information Technology of Pibulwitthayalai Lopburi